top of page

План на първата отсечка от Зеленият Ринг

2020/07/02

Кметът Йорданка Фандъкова и главният архитект на София Здравко Зравков, представиха Подробен Устройствен План на южната отсечка от Зеленият ринг на София

Проекта може да разгледате тук и да следите развитието тук

Това ще бъде първата отсечка от Зеления Ринг на София и като такава е важно да бъде съобразена с цялостната концепция. След като разгледахме плана с оглед на бъдещото развитие на проекта, предложихме няколко подобрения, които изпратихме до Община Изгрев :  

Становище 

от

Фондация „Зелена линия София“

Относно: ПУП-изменение на план за регулация и застрояване за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ "Тодор Каблешков" до гара "Пионер", райони Слатина и Изгрев, Столична община.

Logo transparent-12.png

Фондация „Зелена линия София“ е създадена с цел реализацията на концепция за преобразяването на изоставени пространства и неизползваеми железопътни трасета в София в устойчива, екологична инфраструктура за пешеходно, велосипедно и други форми на активно придвижване. В резултат от съвместната работа на фондацията и СО е създадена инициативата “Зелен ринг” и заложена като основен приоритет в плана за града. Настоящият ПУП е именно част от този “Зелен ринг”.

Част от дейността на Фондация “Зелена линия София” e да събираме информация за реализираните по света подобни проекти. До този момент сме събрали солидна база данни и сме ги направили обществено достъпни на сайта ни : www.greenlinesofia.com . На базата на тези проучвания и професионалния ни опит като архитекти, бихме желали да направим няколко предложения, които смятаме, че ще допринесат за доброто функциониране на бъдещото трасе.

Заглавие

За правилната комуникация на проекта пред обществеността и съответното проектно решение, заглавието следва да отразява максимално същността на проекта. Затова предлагаме към заглавието да се добави:

1. Отсечката е част от концепцията за “Зелен ринг” на СО

2. Трасето е предвидено за велосипедно и пешеходно придвижване, зона за отдих и рекреация

3. Както и това, че е по бивше железопътно трасе

По този начин проекта ще бъде разглеждан като част от цялостната концепция за “Зелен Ринг” обявен от СО, което ще спомогне за правилното му планиране.

История на железопътните релси

Историята на железопътните релси има ключова роля в маркирането на проекта.

4. Предлагаме да бъде запазена паметта на железопътното трасе, като бъдат интегрирани в проектното решение останали елементи от него. Да бъдат маркирани на места прелезите и останалите сигнализиращи елементи. Да се предвиди на последващ етап използването на останалите релси, траверси и чакъл в оформлението на алеята.

Screenshot 2020-07-11 at 11.53.17.png

 Пример: Ню Йорк, САЩ

Организация на движението на велосипедисти и пешеходци

Определянето на функцията на трасето е ключово за адекватното му проектиране. Велосипедната алея няма да има само довеждаща или транзитна функция. Предвиждането на линеен парк, заедно с велосипедното трасе показва, че основната му функция е предвидена за отдих и развлечение.

Осигуряване на добра функционалност

В разработеното решение по проекта  се предвижда отделяне между велосипедния и пешеходния поток със зелено пространство. Този тип разделение се използва тогава, когато трасето е с функция за велосипедна магистрала, като това предвижда високи скорости на велосипедистите и минимално смесване на потоците от велосипедисти и пешеходци. Този тип проектно решение за разделение между потоците от хора има негативно влияние, като намалява видимостта на велосипедистите и създава предпоставки за конфликти между двете групи. 

Друг негативен фактор на този тип разделяне, е че възпрепятства велосипедистите да достигнат до предвидените места за отдих, места за спорт и зони с обслужващи функции.

5. Препоръчително е да се въведе основен принцип при проектиране на велосипедни алеи за отдих и рекреация: Обединяване на велосипедисти и пешеходци с една обща алея, като пешеходната винаги да е от една и съща страна. Ключов елемент в този тип обединяване на потоците е осигуряване на визуално разделяне между пешеходците и велосипедистите  по трасето, като това може да се постигне с различни материали на настилките. Ако по цялото протежение на велосипедното трасе върви паралелна алея за пешеходци, това ще осигури организация на потоците и по-лесни правила за движение.

Screenshot 2020-07-11 at 11.53.50.png

Пример: Вупертал, Германия

Screenshot 2020-07-11 at 11.56.13.png

Пример: Хелзинки, Финландия

6.Велосипедните паркоместа да се предвиждат до сгради за обществено обслужване и до местата за сядане, игра и спортни съоръжения на открито.

7.Да се добави към пешеходната алея еднометровата ивица,която разделя велосипедистите от пешеходците, увеличавайки размера й на 3,5м., за да може да поема потоците от хора в определени моменти, като например през уикендите или след концерт или спортни събития в зоната на зала “Армеец”.

8.Да се добави борд от чакъл, от железопътното трасе за отводняване, по продължение на алеята.

Безопасност на велосипедисти и пешеходци

При наличие на линеен парк, през който преминава велосипедно трасе, пресичането на потоци създава предпоставки за инциденти.На местата където пешеходният трафик пресича велосипедния, да се предвиди маркировка.

Пресичането на велосипедната и пешеходна алея на улица с наличие на автомобилен трафик е конфликтна зона, която може да доведе до инциденти. Предвиждането на визуално предимство на пешеходците и велосипедистите и елементи за забавяне на автомобилния трафик в района ще допринесе за безопасното преминаване.

9.Предлагаме да се въведе принцип, който да бъде проведен по цялата дължина на трасето: Обединяване на велосипедната и пешеходни алеи,в една обща, като пешеходната винаги да е от една и съща страна. На местата, където се налага пешеходците да пресичат велоалеята, за да достигнат до зоните за отдих и спорт, да бъде предвидена маркировка.

bottom of page